Archiwum miesiąca: październik 2020

Aborcja – słowniczek

Une grossesse – ciąża

Une femme enceinte – kobieta w ciąży, (kobieta) ciężarna

Un fœtus – płód

Un enfant non encore né – nienarodzone (jeszcze) dziecko

Une malformation – zniekształcenie, wada rozwojowa

Une malformation du fœtus – wada rozwojowa płodu

Une maladie – choroba

Une maladie grave et irréversible –choroba poważna i nieuleczalna

Obliger à accoucher  – zmuszać do rodzenia

Une dignité humaine – godność ludzka

Aller faire un IVG à l’étranger – jechać zrobic aborcję za granicą

Un parti politique « Droit et justice » – partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość

Une organisation de juristes ultracatholiques « Ordo Iuris » – organizacja prawników ultrakatolickich Ordo Iuris

Le mouvement « La Grève des femmes » – ruch Strajk kobiet

Un avortement – aborcja

une interruption volontaire de grossesse (IVG) – aborcja na życzenie

une interruption thérapeutique de grossesse (ITG) – aborcja terapeutyczna

une interruption médicale de grossesse (IMG) – aborcja z powodów medycznych

un choix – wybór

Le Tribunal constitutionnel – Trybunał Konstytucyjny

La loi sur l’avortement – ustawa o aborcji

Une des lois les plus restrictives d’Europe – jedna z najbardziej restrykcyjnych ustaw w Europie

La limitation du droit à l’avortement – ograniczenie prawa do aborcji

Le durcissement de l’accès à l’IVG – utrudnienie dostępu do aborcji

Une interdiction – zakaz

Une interdiction quasi-totale – zakaz niemal całkowity

Une interdiction totale – zakaz całkowity

Délégaliser – zdelegalizować

Interdire – zabronić

Une mobilisation – mobilizacja

Descendre dans la rue – wyjść na ulice

Des sorties – wyjścia

Des  rassemblements – zbiórki, zebrania

Des manifestants – manifestujący

Des manifestations – manifestacje

Des blocages – blokady

Une grève générale – strajk generalny

Les féministes – feministki

Des jeunes – młodzież

Des Polonaises – Polki

Des Polonais – Polacy

La colère -złość

L’ébullition – wrzenie

La rage – wściekłość

Des slogans – hasła, slogany

Des pancartes – transparenty

L’enfer des femmes – piekło kobiet

C’est la guerre – to jest wojna

Dégager – spadać, spieprzać

Foutez le camp ! – W..ać !

Les droits de l’homme – prawa człowieka

La femme – kobieta

Słówka wybrane z artykułów, które ukazały się we francuskich w dniach 22-30 października 2020 roku.