Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych innych osób zawartych w dokumentach przekazanych do tłumaczenia jest Katarzyna Fligier, ul. Nowy Kisielin-Odrzańska 87, 66-002 Zielona Góra.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania wyceny, wykonania umowy w zakresie objętym przedmiotem działalności Administratora (przede wszystkim tłumaczenia oraz zajęć dydaktycznych) oraz wykonania czynności administracyjno-księgowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy.

W przypadku tłumaczenia poświadczonego (tzw. przysięgłego), podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami). Zgodnie z artykułem 29c ww. ustawy, dane te będą przechowywane przez 4 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zostały zgromadzone.

Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych innych osób zawartych w dokumentach przekazanych do tłumaczenia jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne.  Będą one (w postaci plików) przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Pani/Pana dane osobowe podane do celów księgowych będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów podatkowych. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Kopie niektórych tłumaczonych tekstów (w języku oryginalnym i docelowym) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w celu doskonalenia zawodowego tłumacza i budowania bazy wiedzy (szablonów tłumaczeń). Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkowe (przepisy podatkowe nakładają na Panią / Pana  taki obowiązek). Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów (obecnie 5 lat).

Ma Pani / Pan prawo żądania od administratora:

  • dostępu do dotyczących Panią / Pana danych,
  • dostarczenia Pani / Panu kopii danych podlegających przetwarzaniu,
  • prostowania tych danych,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności, w szczególności, gdy wniesie Pani / Pan sprzeciw, o którym mowa niżej.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym w zakresie tłumaczeń, weryfikacji, obsługi prawnej i księgowej oraz zapewniających wsparcie i działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych.

Ma Pani / Pan do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora.

Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane  do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie są przekazywane.

Podjęto techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, nadużyciem i nieupoważnionym dostępem. Dane są traktowane jako poufne. Środki  bezpieczeństwa podlegają bieżącej aktualizacji. Zapewnia się bezpieczeństwo danych osobowych poprzez:  właściwe zabezpieczenie fizyczne pomieszczenia; : szaf i szuflad, urządzeń i dokumentów;  właściwe zabezpieczenie sprzętu IT;  przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych. 

Pliki cookies

Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, telefonach, etc.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis internetowy francuski.zgora.pl wykorzystuje:

  • cookies wewnętrzne do dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  • cookies firm zewnętrznych (ang. third parties cookies) do zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (Google Analytics), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.